Etik Kuramına Kavramsal İnceleme


Özet Görüntüleme: 107 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7407915

Anahtar Kelimeler:

Etik, Etik Kuralları, Kamu Yönetimi Etiği

Özet

Eski Yunanca “ethos” kelimesinden türetilen etik, bireye ait davranışları baz alan ahlak ilkelerinin tümüne verilen addır. Etik ilkeler ve etik kodlar günümüzde hem iş hayatında hem de sosyal hayatta oldukça önemli bir yere sahiptir. Her geçen gün bu konular üzerinde yapılan araştırma çalışmaları da artmaktadır. Kamuya güvenin duyulması, yönetimde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın benimsenip şekillenmesi, bireyin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde verimli bir hizmetin sunulması için etiğe yönelik altyapının yasal ve kurumsal olarak oluşturulmasının önemi ve gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Kamu sektöründe etik ile ilgili alt yapı çalışmaları, iyi yönetim ilkeleri uygulanarak bireylerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde verimli bir hizmet sunulması, kamuya güvenin duyulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele amacı taşımaktadır. Kamu yönetiminde etik davranışın varlık nedeni kendi başına bir amaç olarak görülmektedir.

Referanslar

Atmaca, K., (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik, Sayıştay Dergisi, Sayı,76

Bilgin, D. (2016). Meslek İlkeleri ve Mesleki Etik.

Blijswijk, A.M.J., Breukelen, R.C.J., Franklin, A.L., Raadschelders C.N. J., & Slump P. (2004). Beyond ethical codes: The mangement of integrity in the Netherlands tax and customs administration. Public Administration Review. 64 (6), pp. 718–727.

Bowman, J. S. (1991). Introduction: Ethical theory and practice in public management. In Ethical frontiers in public management: Seeking new strategies for resolving ethical dilemmas (Ed. James S. Bowman). San Francisco: Jossey Bass.

Çakırel, Y. (2009) Mesleki Etik Kapsamında Etik ve Etik Kodların Büro Çalışanlarının İş Doyumuna Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı

Demir, F. (2014). Kamu Yönetiminde Etik: Tartışma ve Birkaç Örnek, İnsan &İnsan Sayı 1, Yaz 2014, s. 14-22

Devereux, S. (2016). Is targeting ethical?. Global Social Policy, 16(2), 166-181.

Franklin, A. (2010). Ethics in Budgetary Decision Making Submitted By, PSC 5950 Advanced Programs The University of Oklahoma.

Gilman, S. C. (2005). Ph. D Prepared For The PREM, The Word Bank Washingot, DC Winter.

Goss, R. P. (1996). A distinct public administration ethics?. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(4), 573-597.

Gül, N. Ve Gökçe, H. (2008). Örgütles Etik ve Bileşenleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt.13, Sayı.1, ss. 377-389.

Kamu Görevlileri Etik Rehberi,2017, Ankara

Kaplan, Ç. (2009). Kamu Yönetiminde Etik ve Kamu Çalışanlarının Etik Kavramını Algılayışları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 343-355.

Mammadova, C. (2015). “Çalışanların Etik-Dışı Davranışlarını Azaltmada Etik Liderliğin Rolü: Ampirik Bir Çalışma”, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları, 2015, İstanbul, s.7.

Örselli, E. Türkiye’de Toplumsal ve Yönetsel Etik Değerler ve İkilemler: Uygulamalı Bir Araştırma (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Özdemir, M., (2008) Kamu Yönetiminde Etik, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Doktora Programı, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2008, ss. 179-195

Öztürk N. K. (1999). “Kamu ve Özel Yönetim Etiği: Benzerlikler ve Farklılıklar”, Amme İdaresi Dergisi, Ankara, TODAİE Yayını, Cilt.32, Sayı.2.

Pehlivan, İ. (1998). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Ankara, Önder Matbaacılık.

Pieper A. (1999). Etiğe Giriş, (çev. ATAYMAN Veysel ve SEZER Gönül), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Songklin, P. (2016). Ethics in Public Administration; Theoretical Foundation, İnternational Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016), ss.390-393.

Şen, M. L. (2005). Kamu görevlilerini yoldan çıkaran bubi tuzakları. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. s. 361–376.

Tepe H. (1998). “Yüzyılımızın Dönemecinde Etikten Beklenenler ve Etiğin Durumu”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt.15, Sayı.2.

Thompson, D., F. (1985). The possibility of administrative ethics. Public Administration Review, September-October, pp. 555–561.

Türkoğlu, M. (2019). Sakarya Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik Dışı Davranışlar ve Etik İkilemler Üzerine Bir Araştırma,2019.

Web-1 uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr, son erişim tarihi:05.05.2022

İndir

Yayınlanmış

28.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

ÇAPKUR, H. (2022). Etik Kuramına Kavramsal İnceleme. Turkish Management Review, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.7407915

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri