Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 1. Turkish Management Review (TMR) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.
 2. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 
 3. Aday makale kabul sürecinde www.turmr.com adresinde sağlanan TMR çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir.
 4. Aday makaleler genişletilmiş özet hariç 3500-9000 kelime arasında olmalıdır. Belirtilen aralıktan kısa ya da uzun yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. Genişletilmiş Özet (Extended Summary) kısmı 750-1000 kelimeden oluşmalıdır. Yazılar toplam 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 5. Dergiye gönderilen aday makaleler özgün ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayın sürecinin devam etmiyor olması gerekmektedir.
 6. Aday makaleler önce editörler tarafından yazım kurallarına uygunluk açısından incelendikten sonra en az iki hakeme yönlendirilmektedir. Her iki hakemin de olumlu raporladığı makaleler yayına hazır hale gelirken hakemlerden her ikisinin olumsuz raporlaması durumunda makale reddedilmektedir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz vermesi durumunda ise makale üçüncü bir hakeme gönderilmektedir. Üçüncü hakemden gelen rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilmektedir. 
 7. TMR'de makalesi yayımlanan bir yazarın sonraki makalesinin yayımlanması için bir yıl süre gerekmektedir.
 8. Turkish Management Review’e gelen her yayın talebi ile birlikte yazarlar tarafından iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden alınmış intihal (benzerlik) raporlarının ayrı bir dosya halinde sisteme yüklenmesi zorunludur. İntihal Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %25'i aşan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayın etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır.
 9. Turkish Management Review, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımını benimsemiştir. Yayın sürecinde, yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, yayıncılar, hakemler ve editörlerin etik kurallarla ilgili esaslara uymasını bekler. Söz konusu paydaşların Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan açık erişim rehberlerine göre aşağıda paylaşılan standart genel ve özel etik kurallara ve sorumluluklara dikkat etmesi gerekmektedir:
 10. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı genel eylemler
 11. a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini, bilimsel etik kurallarına uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
 12. b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
 13. c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Mükerrer yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

 1. d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak belirli sınav değerlendirmelerinde ve akademik teşvik ve terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
 2. e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri makale yazarlarına eklemek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
 3. f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).
 4. Paydaşların Sorumlulukları
 5. Yazarların Sorumlulukları
 • Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyan edilmelidir.
 • Ön değerlendirme veya hakem değerlendirme sonucunda gösterilen intihal durumunun, hataların, şüpheli durumların ve önerilen düzeltmelerin yapılması zorunludur. Yapılmayacak ise, tutarlı bir şekilde gerekçesi bildirilmelidir.
 • Makale veya araştırmanın “Kaynakça”sı eksiksiz ve dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • İntihal ve sahte verilerden uzak durulmalıdır.
 • Araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına imkan verilmemelidir.
 1. Hakemlerin Sorumlulukları

TMR, hakemlik sürecinin etik yayıncılık kuralları çerçevesinde başarılı bir şekilde yürütülmesini ve iyileştirilmesini taahhüt eder. Araştırmaların paydaşları ve okuyucularının, Turkish Management Review’de yayımlanan incelemelerde gördükleri intihal, mükerrer yayın, yanlışlık, şüpheli içerik veya durumları editor@turmr.com e-posta adresine bildirmeleri memnuniyetle karşılanmaktadır. Konu hakkında elde edilen veri sonuçları ilgili taraflara bildirilir ve takibi yapılır. Hakemlerin aşağıdaki esaslara uyması temel alınmaktadır:

 • Değerlendirmeler tarafsızca yapılmalıdır.
 • Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.
 • Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret edilmelidir.
 • Çift taraflı kör hakemlik sistemine binaen değerlendirmesi yapılmış makaleler veya hakemleri açıklanmamalıdır.
 1. Editörlerin Sorumlulukları
 • Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Bu sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.
 • Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • Editörler, özgün ve alanına katkı sağlayacak makaleleri kabul etmelidir.
 • Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.
 • Editörler, yanlış, eksik ve problemli makalelerin hakem raporu öncesi veya sonrasında geri çekilmesine ya da düzeltildikten sonra yayımlanmasına imkan vermelidir.
 • Editörler, en az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.
 • Editörler, “Turnitin” intihal programı aracılığıyla makalelerin intihal durumunu ve yayımlanmamış özgün araştırmalar olup olmadığını sorgular.