ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İNOVASYON PERFORMANSINA ETKİSİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN ARACI ROLÜ


Özet Görüntüleme: 144 / PDF İndirme: 77

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10447171

Anahtar Kelimeler:

İç girişimcilik, Örgüt Kültürü, İnovasyon Performansı

Özet

Günümüzde başta değişen teknolojilerin ve iş yapış şekillerinin örgütlerin üzerinde yaptığı baskı örgütleri değişen hıza ayak uydurmaya zorunlu kılmakla birlikte yeniyi daha çabuk elde etme ve faaliyetlerine yansıtma konusunda baskı kırmaktadır. Bu çalışmada örgüt kültürü ve inovasyon performansı arasındaki ilişki incelenmiş, bu ilişki incelerken de örgütlerde iç girişimciliğin aracılık rolünü ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma Kayseri’de faaliyet göstermekte olan büyük ölçekli bir işletmenin orta ve üst düzey yöneticileri ile beyaz yakalı çalışanları üzerinde yapılmış, anket tekniği kullanılmış ve 153 anket değerlendirmeye tabi tutuluştur. Veriler SPSS ortamında analiz edilmiştir. Değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve değişkenler arasındaki korelasyonlar ve Hipotezlere ilişkin regresyon analizi sonuçlarına dayanarak örgüt kültürünün örgüt içindeki iç girişimcilik davranışlarında ve inovasyon performansı üzerinde etkisi olduğu söylemek mümkündür. Bunun yanında analizler örgüt kültürünün inovasyon performansı üzerine etkisinde iç girişimciliğin aracılık rolü üstlendiğine işaret etmektedir.

 

 

Referanslar

Adams, D. & Hublikar, S. (2010). Upgrade Your New-Product Machine, Research-Technology Management, 53 (2), 55-67.

Adams, M., Wortman, M.S., & Spann, M.S. (1988). Paths and Processes: An Integrative Model of Independent and Corporate Entrepreneurship, Proceedings of the United States Association for Small Business and Entrepreneurship, 127-133.

Adams, R., Bessant, J. & Phelps, R. (2006), Innovation Management Measurement: A Review, International Journal of Management Reviews, 8 (1),21-47.

Ahmed, P. (1998). Culture and Climate for Innovation, European Journal of Innovation Management, 1 (1), 30-43.

Alegre, J., Chiva, R. (2013). Linking Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The role of organizational learning capability and innovation performance, Journal of Small Business Management, 51 (4), 491-507.

Alt, E., & Craig, J. B. (2016), Selling Issues With Solutions: Igniting Social Intrapreneurship in For-Profitorganizations, Journal of Management Studies, 53 (5),794–820.

Angle, H.L. (1988). Psychology and organizational innovation. In Van de Ven, A.H., Angel, H. andPoole, M.S. (eds.), Research on the Management Innovation. Cambridge, MA: Ballinger, 137–170.

Antoncc B. & Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: Construct Refınement and Cross-Cultural Validation, Journal of Business Venturing, 16, 495–527.

Arad, S., Hanson, M. & Schneider, R. (1997). A Framework For the Study of Relationships Between Organizational Characteristics and Crganizational Innovation, Journal of Creative Behavior, 1 (1), 42-58.

Banburry, M. K. & Mitchell, W. (1995). The Effect of Introducing Important Incremental Innovations on Market Share and Business Survival, Strategic Management Journal, 16, 161-82.

Barney, J.B. & Griffin, R.W. (1992). The Management of Organizational: Strategy, Structure, Behavior, Bos-on: Houghton Mifflin Company.

Becker, S. W. & Whisler, T. L. (1967). The innovative organization: A Selective View of Current Theory and Research, The Journal of Business, 40 (4), 462-469.

Block, Z. & MacMillan, I.C., (1993). Corporate Venturing: Creating New Businesses Within the Firm, Boston, MA: Harvard Business School Press.

Bowman, C. (1999). Why We Need Entrepreneurs, Not Managers?, General Management Review, 1 (1), 15-23.

Branen, M.Y. (1991). Culture as the Critical Factor in Implementing Innovation, Business Horizons, 34, 59-67.

Brazeal, D.V. (1993). Organizing for Internally Developed Corporate Ventures, Journal of Business Venturing, 8 (1),75-90.

Burgelman, R. A. (1984). Designs for Corporate Entrepreneurship, California Management Review, 26, 154-166.

Capon, N., Farley, J.U., Lehman, D.R. & Hulbert, J.M. (1992). Profiles of Product Innovation Among Large U.S. Manufacturers, Management Science, 38, 157–169.

Chrisman, J.J. & Sharma, P. (1999). Toward A Reconciliation of the Definitional Issues in The Field Of Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), 11-27.

Claver, E., Llopis, J., Garcia, D. & Molina, H. (1998). Organizational Culture for ınnovation and New Technological Behavior, The Journal of High Technology Management Research, Volume 9, 55–68.

Cooper, R.G. & Edgett, S.J. (2012). Best Practices in the Idea-to-launch Process and Its Governance" Research-Technology Management, 55 (2), 43-54.

Coyne, K. (1986). Sustainable Competitive Advantage: What it is And What it isn’t, Business Horizons, 29 (1) 54-61.

Crespel, P. & Hansen, E. (2008). Managing for innovation: Insights into a Successful Company, Forest Products Journal, 58 (9), 6-17.

Cadogan, J.W; Cui, C. C.; Morgan, R. & Story, V.(2006). Factors Facilitating and Impeding The Development of Export Market-Oriented Behavior: A Study of Hong Kong Manufacturing Exporters, Industrial Marketing Management, 35 (5), 634-647.

Cumming, B. S. (1998). Innovation overview and future challenges, European Journal of Innovation Management, 1 (1), 21-29.

Çalıpınar, H., & Baç, U., (2007). Kobi’lerde İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması, Ege Akademik Bakış Dergisi, 7 (2),445-457.

Çetin, K., & Gedik, H., (2017), “İşletmelerde İnovasyona Etki Eden Faktörler: Karaman İli Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (5)160-172.

Damanpour, F., & Evan, W. M. (1984). Organizational Innovation and Performance: The Problem of Organizational lag. Administrative Science Quarterly, 29 (3), 392-409.

Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinant and Moderator, Academy of Management. Journal, 34 (3), 555–590.

Danneels, E. (2002). The Dynamics of Product Innovation and Firm Competences, Strategic Management Journal, 23, 1095-1121.

Davis, M. & Moe, C. (1997). Bringing Innovation to Life, Journal of Consumer Marketing, 14 (5), 338-361.

Demir, M. & Demir, İ. (2015). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi- İlkeler ve Örnekler-. Ankara: Detay Yayıncılık.

Deshpande, R. & Webster, F. E. (1989). Organizational Culture and Marketing: Defining the Research Agenda, Journal of Marketing, 53, 3-15.

Gudmundson,D.; Tower C. B. & Hartman E.A. (2003). Innovation in Small Business: Culture and Ownership Structure do Matter, Journal of Developmental Entrepreneurship, 8 (1).

Drucker, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship, The Academy of Management Review 12(1), 172-175.

Ellis, R.J. & Taylor, N.T. (1988). A Typography for Corporate Entrepreneurship, Proceedings of the International Council for Small Business, 92-96.

Ergün, E. & Taşgit, Y. E., (2013). Cultures of Adhocracy, Clan, Hierarchy and Market and Innovation performance: A Case of Hotels in Turkey, Journal of Travel and Tourism Research, 13 (½), 132-142.

Ertuğ, K. Z. & Bülbül, M. E. (2015). İnovasyon Performansı Değerlendirme Sürecinde AHS ve GİA Bütünleşik Yaklaşımı: Süt Ürünleri Sektöründe Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 149-160.

Flynn, M., Dooley, L., O’Sullivan, D., & Cormican, K. (2003). Idea Management for Organizational Innovation, International Journal of Innovation Management, 74 (4), 417-442.

Gapp, R. & Fisher, R. (2007). Developing an Intrepreneur-led Three-phase Model of Innovation, International Journal of Entrepreneurial Behavior&Research, 13 (6), 330-348.

Gürel Bulgurcu, E. B. (2012). İç Girişimcilik: Bir Literatür Taraması, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3 (6), 56-75.

Hameed, M.A., & Counsell, S. (2014). Establishing Relationships Between Innovation Characteristics and Its Innovation Adoption in Organisations: A Meta-Analysis Approach, International Journal of Innovation Management, 18 (1).

Harryson, S. J. (1997). How Canon and Sony Drive Product Innovation Through Networking and Application‐Focused R&D, The Journal of Product Innovation Management, 14 (4), 288-295.

Hartmann, A. (2006), “The Role of Organizational Culture in Motivating Innovative Behavior in Construction Firms”, Construction Innovation, 6 (3), 159-172

Herbig, P. & Dunphy, S. (1998). Culture and Innovation, Cross Cultural Management, 5, 13-22.

Hisrich, R. & Peters, M. P., (1986). Establishing a New Business Venture Unit Within a Firm, Journal of Business Venturing, 1 (3), 307-322.

Hoonsopon, D., & Ruenrom, G. (2012). The Impact of Organizational Capabilities on the Development of Radical and Incremental Product Innovation and Product Innovation Performance, Journal of Managerial Issues, 24 (3), 250- 276.

Jamrog, J., Vickers, M. & Bear, D. (2006). Building and Sustaining a Culture That Supports Innovation, Human Resource Planning, 29 (3), 9-19.

Karaata, E. S. (2012). İnovasyonun Ölçümünde Yeni Arayışlar (Rapor No: 2012-1), İstanbul: TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu. 1 (19).

Knight, K.E. (1967). A Descriptive Model of Intra-Firm Innovation Process, Journal of Management, 40, 478-496.

Koen, P.A. & Kohli, P. (1998). Idea Generation: Who Has the Most Profitable Ideas, Engineering Management Journal, 10, 35–40.

Kuratko, D. F. & Hodgetts, C. (1998). Entrepreneurship- A Contemporary Approach. Hinsdale, IL: The Dryden Press.

Kuratko, D. F., Montagno, R.V., & Hornsby, J.S., (1990). Developing an Intrapreneurial Assessment Instrument for an Effective Corporate Entrepreneurial Environment, Strategic Management, 11, 49-58.

Ledwith, A., & O’Dwyer, M. (2009). Market Orientation, NPD Performance and Organizational Performance in Small Firms, Journal of Product Innovation Management, 26 (2), 652-661.

Lundvall, B. & Nielsen, P. (2007). Knowledge Management and Innovation Performance, International Journal of Manpower, 28 (3/4), 207-223.

Lundy, O., & Cowling, A. (1996). Strategic Human Resource Management. London: Thompson.

Martins, E.C. & Terblanche, F. (2003). Building Organizational Culture That Stimulates Creativity and Innovation”, European Journal of Innovation Management, 6 (1),64-74.

Mc Grath, R. G.; Tsai, M.; Venkataraman, S. & Macmillan, I. C. (1996). Innovation, Competitive Advantage and Rent: A Model and Test, Management Science, 42(3), 389-403.

McCort, D. & Malhotra, N. K. (1993). Culture and Consumer Behavior: Toward an Understanding of Cross-Cultural Behavior in International Marketing, Journal of International Consumer Marketing, 6 (2), 91-127.

McLean, L.D. (2005). Organizational Culture’s Influence on Creativity and Innovation: a Review of the Literature and Implications For Human Resource Development, Advances in Developing Human Resources, 7 (2), 226-246.

Miron, E., Erez, M., & Naveh, E. (2004). Do Personal Characteris-Tics And Cultural Values That Promote Innovation, Quality, and Efficiency Complete or Complement Each Other?, Journal of Organizational Behavior, 25, 175-199.

Mumford, M. (2000), Managing Creative People: Strategies and Tactics For Innovation, Human Resource Management Review, Volume. 10 (3), 313-351.

Ohyama, A., Braguinsky, S. & Klepper, S. (2009). Schumpeterian entrepreneurship, Summer Conference 2009, Copenhagen Business School, Denmark, June 17-19, 2009.

Onay, M. & Çavuşoğlu, S. (2010). İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (1), 47-67.

Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlaması için İlkeler. (2005). OECD/Avrupa Birliği.

Özdemir, L. & Sönmez, R. V. (2018). Örgütsel Kültürün Ürün İnovasyonu Üzerinde Etkisine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9 (21), 14-26.

Parthasarthy, R., & Hammond, J. (2002). Product Innovation Input and Outcome: Moderating Effects of the Innovation Process, Journal of Engineering and Technology Management, 19, 75-91.

Peters, T., & Waterman, R. (1982). In search of Excellence. New York: Harper & Row.

Pinchot, III, Gifford. (1985). Intrapreneuring: Why You Don’t Have To Leave The Corporation To Become Entrepreneur, New York, NY: Harper and Row Publishers

Pretorius, M., Millard, S. & Kruger, M. (2005). Creativity, Innovation and Implementation: Management Experience, Venture Size, Life Cycle Stage, Race And Gender as Moderators. South African Journal of Business Management, 36 (4), 55-68.

Rabor, F. M.; Zafarlan, R.; Safari, H. & Abdollahi, B. (2011). Modeling Factors Affecting Innovation Performance of Firms Using the Integrated Cognitive Mapping Method and Bayesian Networks: A Case Study in the Iranian Insurance Industry, European Journal of Social Sciences, 23 (1), 19-33.

Rickards, T. (1985). Stimulating Innovation. Asystems Approach, Frances Pinter, London.

Robertson, T.S. & Windy. (1980). Organizational Psychographics and Innovativeness, Journal of Consumer Research, 7, 24–31.

Rogers, R. W. (1983). Cognitive and Physiological Processes in Fear Appeals and Attitude Change: A Revised Theory of Protection Motivation. In Cacioppo, J., Petty, R. (Eds.), Social psychophysiology, New York: Guilford Press, 153–176.

Romero, I. & Martínez-Román, J. A. (2012). Self Employment and Innovation Exploring The Determinants of Innovative Behavior in Small Businesses, Research Policy, 41, 178-189.

Rothman, J.; Erlich, J., & Teresa, J. G. (1976). Promoting Innovation and Change in Organizations and Communities: A Planning Manual. New York: Wiley.

Sami, B. (2003). Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (2), 253-273.

Schein, E. H., (1992). Organizational Culture and Leadership, (2nd Edition). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Schneider, B.; Gunnarson, S. K. & Niles-Jolly, K. (1994). Creating The Climate and Culture of Success, Organizational Dynamics, 23, 17-29.

Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development, Harvard University Press: Cambridge MA.

Sebora, T. C., & Theerapatvong, T. (2010). Corporate Entrepreneurship: A Test of External and Internalinfluences on Managers' Idea Generation, Risk Taking, And Proactiveness, International Entrepreneurshipand Management Journal, 6 (3), 331–350.

Sirilli, G. & Evangelista, R. (1998). Technological Innovation in Services And Manufacturing: Results From Italian Surveys, Research Policy, 27, 881–899.

Subramaniam, M. & Youndt, A. M., (2005). The Influence of Intellectual Capital on The Types of Innovative Capabilities, Academy of Management Journal, 48 (3), 450–463.

Tanev, S. (2005), Competitive Intelligence Information and Innovation Performance of Irap-Funded Companies, ProQuest Dissertations and Theses.

Taşgit, Y. E. & Torun, B. (2016), Yöneticilerin İnovasyon Algısı, İnovasyon Sürecini Yönetme Tarzı ve İşletmelerin İnovasyon Performansı Arasındaki İlişkiler: KOBİ’ler Üzerinde Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14 (28), 121-156.

Tomlinson, P. R. ve Jackson, I. (2013), Cooperative Ties and the Impact of External Factors Upon Innovation in an Industrial District: Some Insights from the North Staffordshire Table and Giftware Sector, Regional Studies, 47 (4), 580-596.

Topkaya, Ö. (2013). Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (1),29-54.

Tushman, M. & Anderson P. (1986). Technological Discontinuities and Organizational Environments, Administrative Science Quarterly, 31, 439-65.

Tutar, F., Kocabay, M. & Arıç, H. (2007). Firmaların Yenilik (İnovasyon) Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü: Kayseri Serbest Bölgesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, 195-203.

Udwadia, F. E. (1990). Creativity and Innovation in Organizations: Two models and Managerial Implications, Technological Forecasting and Social Change, 38(1), 65-80.

Van de Vrande, V.; De Jong, J. P. J., Vanhaverbeke, W. & De Rochemont, M. (2009). Open innovation in SMEs: Trends, Motives and Management Challenges, Technovation, 29, 423-437.

Varol, M. (1989). Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi SBF Dergisi, 44 (1), 95-222.

Velmurugan, J. M., Kalaiselvan, D., Rameswari, P. & Sankar, K. (2013). Innovation and Entrepreneurship in a Global Economy, Journal of Business Management & Social Sciences Research, 2 (2), 1-9.

Ventura, K. & Soyuer, H. (2016). İşletmelerde Yenilik Yönetimi ve Araştırma Geliştirme Pazarlama-Üretim Entegrasyonunda Bilgiye Dayalı Yenilik Yaklaşımı. Ege Akademik Bakış, 16, 41-50.

Vesper, K. H. (1990). New Venture Strategies, 2nd ed., Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Wallach, E. J. (1983). Individuals and Organizations: The Cultural Match, Training and Development Journal, 37 (2), 28-36.

Wang, C. L. & Ahmed, P.K, (2004). The development and Validation of the Organisational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis, European Journal of Innovation Management, 7 (4), 303-313.

Wang, C. & Han, Y. (2011), Linking Properties of Knowledge with Innovation Performance: The Moderate Role of Absorptive Capacity, Journal of Knowledge Management, 15 (5), 802-819.

Wang, R.T. & Lin, C.P. (2012). Understanding Innovation Performance and Its Anteced-ents: A Socio-Cognitive Model, Journal of Engineering and Technology Management, 29 (2), 210-225.

Yılmaz, S., Taştan, K., Ecek, N., Çınar, E. (2017). Otomotiv Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki Değişimi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), 685-695.

Zahra, S. A., (1991). Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study, Journal of Business Venturing, 6 (4), 260–285.

Zahra, S. ve Garvis, D.M., (2000). International Corporate Entrepreneurship and Firm Performance: The Moderating Effect of International Environmental Hostility, Journal of Business Venturing, 15 (5-6), 469-492.

Zehir, C. & Özşahin, M. (2008). A Field Research on the Relationship Between Strategic Decision-Making Speed and Innovation Performance in The Case of Turkish Large-Scale Firms, Management Decision, 46(5), 709-724.

Zeng, S. X.; Xie, X.M. & Tam, C.M. (2010). Relationship between Cooperation Networks and Innovation Performance of SMEs, Technovation, 30 (3), 181–194.

Zheng, S., Zhang, W. & Du, J. (2011). Knowledge-based Dynamic Capabilities and Innovation in Networked Environments, Journal of Knowledge Management, 15 (6), 1035-1105.

İndir

Yayınlanmış

31.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Geylan, A. (2023). ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İNOVASYON PERFORMANSINA ETKİSİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN ARACI ROLÜ. Turkish Management Review, 2(2), 103–120. https://doi.org/10.5281/zenodo.10447171

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri