Endüstri 4.0 Kavramsal Çerçeve


Özet Görüntüleme: 526 / PDF İndirme: 309

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7486500

Anahtar Kelimeler:

Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0 Bileşenleri

Özet

Çalışmanın amacı Endüstri 4.0 kavramı hakkında bilgi vermektir. Dördüncü Sanayi Devrimi olarak ifade edilen Endüstri 4.0, adlandırıldığı 2011 yılından itibaren gündemde olan ve gittikçe yaygınlaşan bir konsept olarak ele alınmaktadır. Endüstri 4.0, dijital dönüşümü elde etmek için makinelerin birbirleriyle iletişime geçebildiği ve iş birliği yapabildiği üretimi sağlamayı hedefleyen bir süreçtir. Çevre koşullarının değişmesi, yeni teknolojik imkanların gelişmesi, devlet politikalarının sürdürülebilirlik ve verimlilik beklentileri, küresel rekabet ve entegrasyon süreçleri nedeniyle Dördüncü Sanayi Devrimi tüm dünya için önemli hale gelmiştir. Dijital dönüşümle birlikte yüksek rekabet ortamında yer alan şirketler ve ülkelerin Endüstri 4.0 uygulamalarını yakından takip etmesi ve uygulaması gerekmektedir. Almanya, Çin, Amerika gibi gelişmiş ülkelerin Endüstri 4.0 uygulamalarına ve hedef politika ve planlamalarına geniş çapta yer verdiği görülmektedir. Türkiye’de de bu süreçle alakalı çalışmaların her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. Çalışmada sırasıyla Endüstri 4.0 kavramı, yeni bir devrim olarak nitelendirilen sürecin model olarak incelenmesi, Endüstri 4.0 bileşenleri, Türkiye’de yer alan Model fabrikalar, literatür araştırmaları ve Dünya’da yürütülen çalışmalar yer almaktadır.

Referanslar

Acioli, C., Scavarda, A., & Reis, A. (2021). Applying Industry 4.0 Technologies in the COVID–19 Sustainable Chains. International Journal of Productivity and Performance Management. https://doi.org/10.1108/IJPPM-03-2020-0137

Aimaier, Y. (2019). Kuşak yol projesine türk firmaların bakış açısı ve dijital dönüşüm: bir araştırma [Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Akbaba, A. İ. (2018). Dördüncü endüstri devrimine geçiş sürecinde üç boyutlu yazıcı kullanımının teknoloji kabul modeliyle ölçümlenmesi: otomotiv endüstrisinde bir araştırma [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Almada-Lobo, F. (2015). The Industry 4.0 Revolution and The Future of Manufacturing Execution Systems (MES). Journal of innovation management, 3(4), 16-21. https://doi.org/10.24840/2183-0606_003.004_0003

Avcı, A. F., & Taşdemir, Ş. (2019). Artırılmış ve Sanal Gerçeklik ile Periyodik Cetvel Öğretimi. Selcuk University Journal of Engineering Sciences, 18(2), 68-83.

Aygün, Ö. Y. (2020). Yerel yönetimlerde dijital dönüşüm uygulamaları: trabzon ili örneği [Yüksek lisans tezi, Avrasya Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Bettiol, M., Capestro, M., De Marchi, V., Di Maria, E., & Sedita, S. R. (2020). Industrial Districts and The Fourth İndustrial Revolution. Competitiveness Review: An International Business Journal. https://doi.org/10.1108/CR-12-2019-0155

Bonvillian, W. B. (2013). Advanced Manufacturing Policies and Paradigms For İnnovation. Science, 342(6163), 1173-1175. DOI: 10.1126/science.12422

Bostan, M. O. (2020). Industry 4.0 applications and digital transformation in warehouses [Master’s thesis, Bahcesehir University]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Bozkurt, A., Hamutoğlu, N. B., Kaban, A. L., Taşçı, G., & Aykul, M. (2021). Dijital Bilgi Çağı: Dijital Toplum, Dijital Dönüşüm, Dijital Eğitim ve Dijital Yeterlilikler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 35-63. https://doi.org/10.51948/auad.911584

Bulut, E., & Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 55-77.

Chhetri, S. R., Faezi, S., Rashid, N., & Al Faruque, M. A. (2018). Manufacturing Supply Chain and Product Lifecycle Security in The Era of İndustry 4.0. Journal of Hardware and Systems Security, 2(1), 51-68. https://doi.org/10.1007/s41635-017-0031-0

Cohen, Y., Faccio, M., Pilati, F., & Yao, X. (2019). Design and Management of Digital Manufacturing and Assembly Systems in The Industry 4.0 Era. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 105(9), 3565-3577. https://doi.org/10.1007/s00170-019-04595-0

Çelen, S. (2017). Sanayi 4.0 ve Simülasyon. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 1(1), 9-26. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ij3dptdi/issue/33982/376175

Çelik, N. (2016). Reklamcılıkta dijital dönüşüm ve uygulamaları üzerine bir inceleme [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Çeşit, C. K. (2019). Ödeme hizmetlerindeki dijital dönüşümde rekabet hukukunun rolü [Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Çetinkaya, F. F. (2021). Endüstri 4.0 Farkındalığının İnovasyon Üzerindeki Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 571-598. https://doi.org/10.18037/ausbd.959277

Dağlı-Kaya, Ç. (2020). Internal marketing for organizational change an exploratory study on adoption of industry 4.0 [Master thesis, Yeditepe University]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Demirci, E. (2019). Endüstri 4.0 sürecinde dijital dönüşüm ve sosyoekonomik yansımalar bağlamında insan kaynaklarının dönüşümü: disiplinlerarası bir yaklaşım [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Demirkol, İ., & Özcan, S. (2018). Endüstri 4.0 ve Çağrı Merkezi Hizmetlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Bilimi Dergisi, 6(3), 273-294. https://doi.org/10.22139/jobs.476554

Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESI). (2021). The Digital Economy and Society Index https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Dökme, S. (2020). Sakarya dijital dönüşüme yönelik sanayi kuruluşlarında karşılaştırmalı değerlendirme çalışması [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Dündar, M. M. (2020). Kobi’lerin dijital dönüşümü [Yüksek lisans tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Ege Bölgesi Sanayi Odası. (2015). Endüstri 4.0. İzmir: Ege Bölgesi Sanayi Odası Araştırma Müdürlüğü.

Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 3(2), 8-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jitte/issue/25084/264728

Erboz, G., Hüseyinoğlu, I. Ö. Y., & Szegedi, Z. (2021). The Partial Mediating Role of Supply Chain Integration Between Industry 4.0 and Supply Chain Performance. Supply Chain Management: An International Journal. https://doi.org/10.1108/SCM-09-2020-0485

Erçağ, G. (2017). 4. endüstri devrimi için yol haritası belirlenmesinde farklı ülke örneklerinin incelenmesi ve türkiye için model önerisi [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Erro-Garcés, A. (2019). Industry 4.0: Defining The Research Agenda. Benchmarking: An İnternational Journal, 28(5), 1858-1882. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2018-0444

Fırat, O. Z., & FIRAT, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(2), 211-223.

Genç, S. (2018). Bir ileri teknoloji fabrikasının dördüncü endüstri devrimi’ne uyumu [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Ghobakhloo, M., & Iranmanesh, M. (2021). Digital Transformation Success Under Industry 4.0: A Strategic Guideline for Manufacturing Smes. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(8), 1533-1556. https://doi.org/10.1108/JMTM-11-2020-0455

Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2015). Design principles for Industrie 4.0 scenarios: a literature review [Working paper, Technische Universität].

Hyun Park, S., Seon Shin, W., Hyun Park, Y., & Lee, Y. (2017). Building A New Culture for Quality Management in The Era of The Fourth Industrial Revolution. Total Quality Management & Business Excellence, 28(9-10), 934-945. https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1310703

Ibarra, D., Ganzarain, J., & Igartua, J. I. (2018). Business Model Innovation Through Industry 4.0: A Review. Procedia Manufacturing, 22, 4-10. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.002

Kapucu, H. (2020). The effect of digital transformatıon on the leader behaviors: an implementation at ıntermediate goods industry [Master’s thesis, Bahcesehir Universıty]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Karadayi-Usta, S. (2020). An Interpretive Structural Analysis For Industry 4.0 Adoption Challenges. IEEE Transactions on Engineering Management, 67 (3), 973-978. DOI: 10.1109/TEM.2018.2890443

Kazancoglu, Y. and Ozkan-Ozen, Y.D. (2018). Analyzing Workforce 4.0 in The Fourth Industrial Revolution and Proposing A Road Map From Operations Management Perspective With Fuzzy DEMATEL. Journal of Enterprise Information Management, 31(6), 891-907. https://doi.org/10.1108/JEIM-01-2017-0015

Kim, H. W., Bae, H., & Park, H. J. (2017). Classification of The Printability of Selected Food for 3D Printing: Development of An Assessment Method Using Hydrocolloids As Reference Material. Journal of Food Engineering, 215, 23-32. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2017.07.017

Konya, O. (2019). Büyük veri ile reklamda yaşanan dijital dönüşüm ve tüketiciye yansımaları [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Kosif- Kurtulmuş, F. (2019). Kurumların dijital dönüşüm süreçlerinin incelenmesi: bir sağlık kurumu için öneri [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Lee, J. J., & Meng, J. (2021). Digital Competencies in Communication Management: A Conceptual Framework of Readiness for Industry 4.0 for Communication Professionals in The Workplace. Journal of Communication Management. https://doi.org/10.1108/JCOM-10-2020-0116

Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0-Based Manufacturing Systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23. https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001

Lödding, H., Riedel, R., Thoben, K. D., Von Cieminski, G., & Kiritsis, D. (Eds.). (2017, September 3-7). Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, Germany. DOI 10.1007/978-3-319-66923-6

Manesh, M. F., Pellegrini, M. M., Marzi, G., & Dabic, M. (2020). Knowledge Management in The Fourth Industrial Revolution: Mapping The Literature and Scoping Future Avenues. IEEE Transactions on Engineering Management, 68(1), 289-300. DOI: 10.1109/TEM.2019.2963489

Marivate, V., Aghoghovwia, P., Ismail, Y., Mahomed-Asmail, F., & Steenhuisen, S. L. (2021). The Fourth Industrial Revolution-What Does It Mean to Our Future Faculty?. South African Journal of Science, 117(5-6), 1-3. https://doi.org/10.17159/sajs.2021/10702

Matytsin, D. E., & Rusakova, E. P. (2021). Strategy of Quality Management In Industry 4.0 and Formation Of Cognitive Economy Based on Industrial and Manufacturıng Engineering in The Russian Federation and Countries of The Eu. International Journal For Quality Research, 15(4). DOI – 10.24874/IJQR15.04-03

Metin, S. (2019). İşletmelerin dijital dönüşüm (endüstri 4.0) farkındalık ve algı düzeyinin değerlendirilmesi: elazığ osb örneği [Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Mohamad, E., Sukarma, L., Mohamad, N. A., Salleh, M. R., Rahman, M. A. A., Rahman, A. A. A., & Sulaıman, M. A. (2018). Review on Implementation of Industry 4.0 Globally And Preparing Malaysia For Fourth Industrial Revolution. In The Proceedings of Design & Systems Conference, The Japan Society of Mechanical Engineers. https://doi.org/10.1299/jsmedsd.2018.28.2203

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB). (2021). Model Fabrika Nedir? http://www.mtosb.org.tr/sayfa/353/model-fabrika-nedir-/

Murugaiyan, P., & Ramasamy, P. (2021). Analyzing Interrelated Enablers of Industry 4.0 For İmplementation in Present Industrial Scenario. Management Research Review, 44(9), 1241-1262. https://doi.org/10.1108/MRR-08-2020-0499

Nikolic, B., Ignjatic, J., Suzic, N., Stevanov, B., & Rikalovic, A. (2017). Predictive Manufacturing Systems in İndustry 4.0: Trends, Benefıts and Challenges. Annals Of Daaam & Proceedings, 28. DOI: 10.2507/28th.daaam.proceedings.112

Odabaşı E. (2020). Örgütsel bağlılığın dijital dönüşüme dirence etkisinde liderliğin düzenleyici rolünün incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu. (2021). Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı. 11.01.2022 Tarihli Yazı. Sayı: E-56060262-770-3243017.

Ortt, R., Stolwijk, C., & Punter, M. (2020). Implementing Industry 4.0: Assessing The Current State. Journal of Manufacturing Technology Management. https://doi.org/10.1108/JMTM-07-2020-0284

Özbek - Akgün, E. (2019). Dijital dönüşümde öğretim elemanlarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi. [Doktora tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Özkara, Y. & Karakaya, Ş. (2017). Model Fabrikalar (Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezleri). Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 29(348), 6. Ulusal Verimlilik Kongresi. https://verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr/Library/ShowPDF/930

Özkaya, M. (2018). Digital transformation of telecommunications industry [Master’s thesis, Bahcesehir University].

Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.

Öztürk, Ş. (2019). Bir işletmecilik tecrübesi çerçevesinde dijital dönüşüm modeli önerisi: enerji sektöründe uygulama ve danışmanlık hizmeti veren bir kobi örneği [Yüksek lisans tezi, Altınbaş Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Pakdemirli, B. (2016). Dijital dönüşümün ekonomik büyümeye etkisi: türkiye örneği [Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Pereira, A. C., & Romero, F. (2017). A Review of The Meanings and The Implications of The Industry 4.0 Concept. Procedia Manufacturing, 13, 1206-1214. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.032

Polat – Savıcı, Aygün (2019). Havacılıkta dijital dönüşüm: İstanbul havalimanı örneği [Yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Qin, S. F., & Cheng, K. (2017). Future Digital Design and Manufacturing: Embracing Industry 4.0 and Beyond. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 30(5), 1047-1049. https://doi.org/10.1007/s10033-017-0176-3

Raji, I. O., Shevtshenko, E., Rossi, T., & Strozzi, F. (2021). Industry 4.0 Technologies As Enablers of Lean and Agile Supply Chain Strategies: An Exploratory İnvestigation. The International Journal of Logistics Management. https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2020-0157

Rajput, S., & Singh, S. P. (2019). Industry 4.0 − Challenges to Implement Circular Economy. Benchmarking: An International Journal. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2018-0430

Raptis, T. P., Passarella, A., & Conti, M. (2019). Data Management in İndustry 4.0: State of The Art and Open Challenges. IEEE Access, 7, 97052-97093. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2929296

Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., & Harnisch, M. (2015). Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth In Manufacturing Industries. Boston Consulting Group, 9(1), 54-89.

Saad, S. M., Bahadori, R., & Jafarnejad, H. (2021). The Smart SME Technology Readiness Assessment Methodology in The Context Of İndustry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management. https://doi.org/10.1108/JMTM-07-2020-0267

Salkin, C., Oner, M., Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2018). A Conceptual Framework for Industry 4.0. In Industry 4.0: Managing The Digital Transformation (pp. 3-23). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57870-5_1

Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Currency.

Senvar, O., & Akkartal, E. (2018). An Overview to Industry 4.0. International Journal of Information, Business and Management, 10(4), 50-57.

Sert, E. (2020); Dijital dönüşümde endüstri 4.0 değer zinciri temel faaliyetler analizi: otomotiv sektörü için model önerisi [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Sony, M., & Naik, S. (2019). Key Ingredients for Evaluating Industry 4.0 Readiness for Organizations: A Literature Review. Benchmarking: An International Journal. https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2018-0284

Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 43-57. https://doi.org/10.30794/pausbed.424955

Sönmez, P. K. (2019). Endüstri 4.0 & dijital dönüşümde çalışanların değişime açıklığı ile yöneticilerinin liderlik tarzları ilişkisinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Stock, T., & Seliger, G. (2016). Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0. Procedia CIRP, 40, 536-541. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.129

Popkova, E. G., Ragulina, Y. V., & Bogoviz, A. V. (Eds.). (2019). Industry 4.0: industrial revolution of the 21st century (Vol. 169, p. 249). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94310-7

Sukhodolov, Y. A. (2019). The notion, essence, and peculiarities of industry 4.0 as a sphere of industry. In Industry 4.0: Industrial Revolution of The 21st Century (pp. 3-10). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94310-7_1

Şekkeli, Z. H., & Bakan, İ. (2018). Akıllı Fabrikalar. Journal of Life Economics, 5(4), 203-220. https://doi.org/10.15637/jlecon.270

Thoben, K. D., Wiesner, S., & Wuest, T. (2017). Industrie 4.0 and Smart Manufacturing-A Review Of Research İssues and Application Examples. International Journal Of Automation Technology, 11(1), 4-16. https://doi.org/10.20965/ijat.2017.p0004

Tozkoparan, G., & Ernur, O. (2018). Dijital Dönüşüm Perspektifinde Endüstri 4.0 Sürecindeki İşletmelerin Karşılaştığı Durumlar Üzerine Bir Vaka Çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 385, 397.

Tuptuk, N., & Hailes, S. (2018). Security of Smart Manufacturing Systems. Journal of Manufacturing Systems, 47, 93-106. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.04.007

Turan, Y. (2020). Dijital dönüşümün bankacılık sektörü iç denetim süreç mekanizmaları üzerindeki etkisi ve vaka analizi [Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TUSSİDE). (2022). http://www.aso2osb.org.tr/wp-content/uploads/2022/02/Model-Fabrika-Egitmeni-yeti%C5%9Ftirme-program%C4%B1.pdf

Türk Dil Kurumu (TDK). (2022) https://sozluk.gov.tr/

Uçansoy, M. (2019). Kurumlardaki dijital dönüşümün stratejik karar alma üzerine etkileri [Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP). (2021). https://www.undp.org/tr/turkiye/press-releases/model-fabrikalar-turkiyede-verimliligi-artiriyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) (2022). https://www.undp.org/tr/turkiye

Uslu, C. İ. (2019). Dijital dönüşüm çağında fonksiyon bazında yönetici kararlarının otomasyona geçişinin değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Üstdağ, M. F. (2019). Identifying barriers to digital transformation for digital natıve companies in turkey- a research approach usıng propositions [Master’s thesis, Bahcesehir University]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Vereycken, Y., Ramioul, M., Desiere, S., & Bal, M. (2021). Human Resource Practices Accompanying İndustry 4.0 in European Manufacturing Industry. Journal of Manufacturing Technology Management. https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2020-0331

Wang, L., & Wang, G. (2016). Big Data in Cyber-Physical Systems, Digital Manufacturing and Industry 4.0. International Journal of Engineering and Manufacturing (IJEM), 6(4), 1-8. DOI: 10.5815/ijem.2016.04.01

Wikipedia. (2022) https://www.wikipedia.org/

Yang, F., & Gu, S. (2021). Industry 4.0, A Revolution That Requires Technology and National Strategies. Complex & Intelligent Systems, 7(3), 1311-1325. https://doi.org/10.1007/s40747-020-00267-9

Yavuz, A. (2020). Turizmde dijital dönüşüm: otel yöneticilerinin bakış açılarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Yılmaz, P. (2020). Ortaöğretim öğretmenlerinin eğitimde dijital dönüşümden yararlanma düzeylerinin belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

YÖK (2022). Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Yunus, E. N. (2020). The Mark of İndustry 4.0: How Managers Respond to Key Revolutionary Changes. International Journal of Productivity and Performance Management. https://doi.org/10.1108/IJPPM-12-2019-0590

Zheng, P., Sang, Z., Zhong, R. Y., Liu, Y., Liu, C., Mubarok, K., ... & Xu, X. (2018). Smart manufacturing systems for Industry 4.0: Conceptual framework, scenarios, and future perspectives. Frontiers of Mechanical Engineering, 13(2), 137-150. https://doi.org/10.1007/s11465-018-0499-5

Zhong, R. Y., Xu, X., Klotz, E., & Newman, S. T. (2017). Intelligent Manufacturing in The Context of Industry 4.0: A Review. Engineering, 3(5), 616-630. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.05.015

İndir

Yayınlanmış

28.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan Girgin, C., & Yılmaz, S. (2022). Endüstri 4.0 Kavramsal Çerçeve. Turkish Management Review, 1(1), 27–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.7486500

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri